سایت job.4kia.ir به یکی از دلایل زیر حذف گردید :

1- عدم رعایت قوانین سایت
2- تذکر كار گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه
3- درخواست کاربربازگشت